På grunn av pandemien var det ikke mulig å gjennomføre et årsmøte på tradisjonelt vis i år. I stedet var det lagt opp til at medlemmene kunne avgi stemme via e-post eller brev. Sakene som det skulle stemmes over ble presentert for alle medlemmene i første nummer av medlemsbladet Saugdøla. Da fristen gikk ut den 10. mars var det kommet inn 12 stemmer. Alle svarte JA og det var ingen innvendinger eller motforslag.

Det nye styret har dermed denne sammensetningen:
Tore Per Bakken (leder), Ulf Engebraaten, Tore Hansen (kasserer), Trygve Næsheim, Ragnar Halgunset, Mette Sveen (vara), Bjørn Gunnar Kværne (vara).

Den nye valgkomiteen består av: Trygve Fledsberg, Lars Teigen og Tor Weinholdt.

Per Ruud ble gjenvalgt som revisor.

Lars Teigen og Tor Weinholdt forlater styret og vi takker så mye for innsatsen gjennom flere år.

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode