Tiden er snart inne for å avholde årsmøte i Sagelvas Venner med bl.a. valg til nytt styre. Dessverre er det ikke mulighet for å arrangere et tradisjonelt årsmøte på grunn av Covid-19 pandemien.

I stedet vil årsmøtesakene i år bli framlagt for alle medlemmene ved å benytte første nummer av Saugdøla. Her vil årsberetningen, saker til behandling, revidert årsregnskap og valgkomiteens innstilling bli presentert. Registrerte medlemmer kan (i løpet av en viss tid etter distribusjonen) respondere enten via E-post eller per brev. Hvis det ikke er innvendinger svare man med JA (ikke mottatte svar innen fristen behandles som JA). Hvis det er motforslag eller det er saker som ønskes behandlet på årsmøtet, svarer man med NEI, med en beskrivelse og henvisning til hvilke(t) punkt(er) man har motforslag/kommentarer til.

Hvis det etter denne runden kommer nye saker til behandling vil dette bli lagt fram for medlemmene på tilsvarende måte i Saugdøla nummer 2 eller på et ordinært møte hvis smittesituasjonen tilsier at vi kan gjøre det.

Fra et tidligere årsmøte på Trevar'n

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode