Stiftet 4. november 2002

§ 1. Foreningens navn er 'Sagelvas Venner'


§ 2. Formål

Foreningens formål er å ta vare på og øke kunnskapen om historie og miljø knyttet til Sagelva samt iverksetting av forskjellige tiltak som vil ha positiv betydning for Sagelva, Strømmen og befolkningen i distriktet.


§ 3. Medlemmer

Enkeltpersoner, foreninger/lag og firmaer/bedrifter kan være medlem i foreningen. Medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent siste to år blir strøket.


§ 4. Regnskap
Foreningens regnskapsår skal følge kalenderåret. Regnskapet skal revideres og revisors beretning skal avgis til årsmøtet.


§ 5. Foreningens arbeid

Foreningens arbeid skal ledes av det valgte styret. Styret kan nedsette spesielle utvalg.


§ 6. Styret

•    Foreningens styre skal bestå av 3 – 5 medlemmer.
•    Leder og styret velges på årsmøtet.
•    Leder velges for ett år.
•    Styremedlemmer velges vanligvis for to år, men kan unntaksvis velges for ett år.
•    Det kan velges inntil to varamedlemmer. Disse velges for ett år.
•    Styret konstituerer seg selv.
•    Styret er beslutningsdyktig når flere enn halvdelen av styret er til stede.
•    Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
•    Leder og ett styremedlem forplikter foreningen i fellesskap.
•    Styret avgjør alle løpende saker innenfor rammen av vedtak på årsmøtet eller medlemsmøter.
•    Styremøte innkalles av leder.
•    Varamedlem trer inn som styremedlem ved fravær av ordinært styremedlem.

§ 7 Valgkomiteen

Valgkomiteen består av tre personer. Komiteens sammensetning foreslås av avtroppende styre og velges av årsmøtet. Komiteens funksjonstid er fra ordinært årsmøte til det neste.
Valgkomiteens oppgave er å legge frem innstilling på tillitspersoner til årsmøtet. Aktuelle tillitspersoner er leder, styremedlemmer, varamedlemmer og revisorer, avhengig av funksjonsperiode.


§ 8. Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av april måned. Tid og sted for årsmøtet kunngjøres med fire ukers varsel. Saksliste  kunngjøres senest to uker før årsmøtet.
Årsmøtets forretningsorden:
1.    Registrere tilstedeværende medlemmer som har stemmerett.
2.    Velge møteleder, møtesekretær og to medlemmer til å undertegne protokollen.
3.    Godkjenne innkalling og saksliste.
4.    Behandle årsberetning.
5.    Behandle regnskap.
6.    Fastsette kontingent.
7.    Behandle saker fremlagt av styret.
8.    Behandle saker innsendt for behandling på årsmøtet.
9.    Velge styre.
10.    Velge tre medlemmer som valgkomité.
11.    Velge revisor.

Bare saker som er varslet i innkallingen kan behandles på årsmøtet. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal innsendes skriftlig og være leder i hende senest tre uker før årsmøtet.

Forslag på tillitsvalgte kan fremmes på årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte avholdes etter beslutning av styret eller når minst 25 % av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med én ukes varsel. Bare saker som er ført opp i innkallingen kan behandles.

Beslutninger på ordinært og ekstraordinært årsmøte skjer med alminnelig flertall.

Alminnelig flertall: Tilslutning fra 50% eller flere av avgitte stemmer


§ 9. Medlemsmøter

Styret kan innkalle til medlemsmøter når styret ønsker å informere medlemmene, søker råd hos medlemmene eller ønsker behandlet vesentlige saker for foreningen. Beslutninger på medlemsmøte fattes med alminnelig flertall.


§ 10. Stemmerett

På årsmøte og medlemsmøte har alle enkeltmedlemmer og medlemmer av kategorien forening/lag/firma/bedrift én stemme hver.
Beslutninger fattes med alminnelig flertall av de stemmer som er tilstede når beslutningen tas.


§ 11. Kontingent

Foreningens medlemmer skal betale årskontingent som fastsettes på årsmøtet.


§ 12. Vedtektsendringer

Endring av vedtektene kan bare skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte og må fattes med 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede.


§ 13. Oppløsning

Foreningen kan oppløses på årsmøte med ¾ flertall.
Ved oppløsning skal foreningens midler overføres til et fond som forvaltes av Skedsmo kommune. Fondets midler skal brukes i tråd med foreningens formål beskrevet i vedtekten § 2.

                                                            - - o o 0 0 o o - -

Revidert på årsmøtet 8. mars 2018

Vannføringen i Sagelva

Trykk på grafen for å se vannføringen for siste periode