Møtet avholdes i Trevar'n 9. mars kl. 19:00

Følgende saker skal behandeles:

1. Registrere tilstedeværende medlemmer som har stemmerett.
2. Velge møteleder, møtesekretær og to medlemmer til å undertegne protokollen.
3. Godkjenne innkalling og saksliste.
4. Behandle årsberetning. (Jfr. Saugdøla 1/2017)
5. Behandle regnskap og revisors rapport. (Legges frem på møtet.)
6. Fastsette kontingent. (Ingen endring foreslått.)
7. Behandle saker fremlagt av styret. (Endring av vedtekten § 8.)
8. Behandle saker innsendt for behandling på årsmøtet. (Ingen saker mottatt.)
9. Velge styre og revisor. (Valgkomiteen legger fram forslag)
10. Velge tre medlemmer som valgkomité. (Styret legger frem forslag)

 

Valgkomiteens innstillig er som følger:

Jens E. Karlsen og Julie S. Hagesæter ønsker ikke gjenvalg.

* Svein O. Arnesen, leder    ikke på valg, gjenstår 1 år
* Trygve Fledsberg, styremedlem    ikke på valg, gjenstår 1 år
* Ragnar Halgunset, styremedlem    gjenvelges for 2 år
* Lars Teigen, styremedlem    ny som fast styremedlem, velges for 2 år
* Ulf Engebraaten, styremedlem    ny, velges for 2 år
* Tor Weinholdt, varamedlem    ny, velges for 1 år
* Tore Hansen, varamedlem    ny, velges for 1 år

Valg av revisorer
* Bjørn Leganger Krogstad, revisor     gjenvelges for 1 år
* Alf Stefferud, vararevisor    gjenvelges for 1 år

Begge har sagt ja til gjenvalg.

Valgkomiteen har forespurt flere mulige kvinnelige kandidater, men dessverre har ingen svart positivt.
Når dette er sagt, mener vi alle de foreslåtte er vel kvalifisert til å gjøre en solid innsats.

Strømmen 08.02.17

Kirsten Johansen (sign.)        Finn W. Halvorsen (sign.)        Steinar Bunæs (sign.)